• Wolność / Freiheit

30 lat MDSM

30 lat Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu.
Czas realizacji wyjątkowego projektu polsko-niemieckiego.

Od początku pracujemy według systemu wartości opartego na zdobyczach humanizmu. Staramy się być im wierni i zaszczepiać je młodym. Program roku jubileuszowego to próba przedstawienia działań Domu w roku 2016 według drogowskazów – 12 wartości, które są dla nas najważniejsze i które towarzyszą nam w codziennej pracy.

Liczymy na Państwa obecność w tym szczególnym dla nas roku.

30 Jahre IJBS

30 Jahre Internationale Jugendbegegnungsstätte (IJBS) Oświęcim/Auschwitz.
30 Jahre Umsetzung eines deutsch-polnischen Projektes ganz besonderer Art.

Seit der Entstehung der IJBS gründet unsere Arbeit auf einem Grundwertekatalog mit humanistischen Wurzeln. Wir sind bemüht, diesen Werten treu zu bleiben und sie an Jugendliche zu vermitteln. Das Programm des Jubiläumsjahres stellt die Aktivitäten des Hauses im Jahre 2016 anhand von 12 Wegweisern dar. Es sind eben jene Werte, die uns sehr wichtig sind und uns in der tagtäglichen Arbeit begleiten.

Wir rechnen fest mit Ihrer Teilnahme an den Veranstaltungen dieses für uns so besonderen Jahres.

Misja

MDSM

Misją MDSM jest edukacja historyczna i obywatelska, obejmująca przede wszystkim młodzież, w duchu zgodnym z wartościami wynikającymi z historii i symboliki Auschwitz dla całego świata: poszanowania praw człowieka, walki z rasizmem, antysemityzmem i wrogością wobec „obcych”, szerzenia tolerancji oraz szacunku dla różnorodności. Misję tę po dziś dzień wspierają byli więźniowie KL Auschwitz.


Die Mission der IJBS ist es, vor allem Jugendliche historisch und politisch so zu bilden, wie es sich aus der Geschichte von Auschwitz und der Symbolik dieses Ortes für die Welt ergibt: Menschenrechte zu achten, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen und Toleranz und Respekt für eine Vielfalt zu fördern. Die ehemaligen Häftlinge des KL Auschwitz unterstützen dieses Vorhaben.

Die Mission der

IJBS

Hate speech 1
Hate speech 2
Hate speech 3

Seminarium

Mowa nienawiści

Uczestnicy polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium „Uczymy się z historii: mowa nienawiści” spotkali się w dniach 6-10 marca na drugą część projektu w Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell (Niemcy), by porozmawiać o problemie mowy nienawiści w świecie współczesnym, jej funkcjonowaniu w Internecie oraz możliwościach przeciwdziałania

Więcej

Seminar

Hassrede

Vom 6. bis zum 10. März trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Polnisch-Deutsch-Ukrainischen Seminars „Aus der Geschichte lernen: Hassrede” zum zweiten Teil des Projekts, um über das Problem der Hassrede heutzutage, ihrer Funktionsweise im Internet sowie die Möglichkeiten ihr entgegenzuwirken zu sprechen

Mehr